องค์ความรู้กับงานมาตรฐาน

องค์ความรู้ด้านอัญมณี และโลหะมีค่า กับงานมาตรฐานการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า